บริษัท เลิร์นเซเว่น จำกัด

ประกอบธุรกิจย่อย ดังนี้

Mr.LikeStock

ด้านการลงทุนหุ้น

NextBit

ด้านการศึกษาเยาวชน